CÔNG BỐ RỦI RO VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU

1. BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

Mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn nhiều loại rủi ro. Một số rủi ro phát sinh từ chính những khoản mục đầu tư (ví dụ như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty), một số loại rủi ro khác lại xuất phát từ điều kiện thị trường chung (ví dụ như rủi ro lãi suất). Do đó, trước khi thực hiện đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc kỹ và xác nhận rằng Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý với những nội dung sau:
• Tôi, Nhà Đầu Tư, xác nhận rằng tôi đã được cung cấp và hiểu đầy đủ thông tin về AF1 và những sản phẩm liên quan đến AF1, và hiểu rõ cách thức hoạt động của AF1 là gì.
• Tôi, Nhà Đầu Tư, xác nhận rằng tôi đang tham gia vào một trong những hoạt động hỗ trợ cho vay đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và các công cụ tài chính khác. Tôi hiểu rằng các khoản đầu tư vào chứng khoán sẽ chịu tác động từ rủi ro của thị trường, và vì vậy mà có thể thay đổi tăng hoặc giảm giá trị của khoản đầu tư.
• Mức sinh lời kỳ vọng (nếu có) của Tôi trong các AF1 được cam kết trừ trường hợp thiên tai, địch họa, và các lý do bất khả kháng mà công ty không thể khắc phục.

2. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI ĐẦU TƯ VÀO AF1

Tôi có trách nhiệm am hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều lệ của Công ty mà tôi đăng ký tham gia
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư và chấp nhận các rủi ro đầu tư
Tôi hiểu và chấp nhận AF1 có thể phải cung cấp thông tin về tôi và tài khoản này cho cơ quan quản lý liên quan tại Việt Nam và/hoặc Sở thuế vụ Mỹ-IRS theo yêu cầu tuân thủ của luật FATCA
Tôi, theo đây, cam kết các thông tin được cung cấp ở trên là trung thực và chính xác. Tôi đồng ý sẽ thông báo cho AF1 ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai.

Trong trường hợp tiền thanh toán mua chứng chỉ đầu tư không khớp được tại kỳ giao dịch do lệnh mua không hợp lệ hoặc lệnh mua gửi quá giờ chốt sổ lệnh, tôi đồng ý chỉ thị cho Đại lý Phân phối giữ lại số tiền thanh toán cho một (01) kỳ giao dịch gần nhất tiếp theo.